Konkurs „Z obiektywem przez Powiat”
Dodane przez darek dnia Lipiec 14 2015 18:09:52
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej w 2015 r. ogłasza kolejny, czyli III Powiatowy Konkurs Fotograficzny p.n. „Z obiektywem przez Powiat”.
Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród członków Waszego Towarzystwa. Regulamin i karta zgłoszeniowa do konkursu zamieszczone są na stronie internetowej limanowskiej biblioteki (www.mbp.limanowa.pl) oraz Starostwa Powiatowego (www.powiat.limanowa.pl). Fotografie należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do
30 września 2015r.
 photo Plakat_konkurs_powiat_w_obiektywie.jpg

Rozszerzona zawartość newsa
REGULAMIN
III POWIATOWEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO p.n.

Z obiektywem przez Powiat


Patronat honorowy: Starosta Powiatu Limanowskiego
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Limanowej

Cele konkursu:
• Ochrona i upowszechnianie (poprzez fotografię) przede wszystkim dziedzictwa społecznego,
a także naturalnego i kulturowego Powiatu Limanowskiego
• Promowanie Powiatu wraz z jego obrzędowością, dorobkiem kultury materialnej i duchowej, folklorem lokalnym, podejmowanymi inicjatywami i zachodzącymi zmianami
• Próba uchwycenia poprzez fotografię zanikających tradycji związanych z Powiatem Limanowskim a wyrażających się w kulturze lokalnej, stroju, wyglądzie, historii, relacjach międzyludzkich itp.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
w dziedzinie fotografii

Uczestnicy konkursu:
1. Wszyscy zainteresowani.
2. Osoby niepełnoletnie które ukończyły 13 rok życia. W tym przypadku organizatorzy wymagają
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział dziecka w konkursie. Jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez rodzica/opiekuna postanowień regulaminu.
3. W konkursie mogą brać udział osoby zamieszkałe poza terenem Powiatu Limanowskiego, jednak konkursowe prace tematycznie muszą być z nim związane.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim udział, należy dostarczyć od 1 do 7 fotografii
w formacie nie mniejszym niż A4 oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD (format JPG lub TIFF, rozdzielczość nie mniej niż 10 mln pikseli). Fotografie bezwzględnie powinny wpisywać się w tematykę konkursu tj. przedstawiać osoby, miejsca, obiekty i zjawiska
z terenu Powiatu Limanowskiego.
Na odwrocie fotografie powinny być opisane
w następujący sposób:
• godło autora (pseudonim),
• tytuł pracy
2. Do pakietu konkursowego musi być też dołączona koperta opatrzona takim samym godłem (pseudonimem) z następującymi danymi:
• imię i nazwisko autora, rok urodzenia
• w przypadku osób niepełnoletnich: pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział
w konkursie,
• adres zamieszkania,
• email (jeśli uczestnik posiada) oraz numer telefonu kontaktowego,
• wykaz ponumerowanych fotografii z krótkim opisem, zawierającym informację o miejscu wykonania i fotografowanym obiekcie.


3. Wymaganym jest również wypełnienie, podpisanie i dołączenie do pakietu konkursowego odpowiednich załączników, które dołączone
są do regulaminu konkursu.
4. Pakiety konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie
do 30 września 2015 roku na adres:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Limanowej; ul. M.B. Bolesnej 13; 34-600 Limanowa z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście. Informacja ta będzie również zamieszczona na stronie internetowej biblioteki www.mbp.limanowa.pl wraz z elektroniczną wersją regulaminu oraz załącznikami.
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne
z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
6. Uczestnik zgłaszając pracę fotograficzną do konkursu potwierdza, że ma do niej pełne prawa i jest jej autorem.
7. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu.
Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium,
na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości
w działaniach promujących Powiat Limanowski, sztukę fotograficzną, konkurs, limanowskie Starostwo Powiatowe oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej.
8. Od decyzji jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.
9. Powołane przez organizatora jury będzie czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia:
I nagroda 500 zł.
II nagroda 300 zł.
III nagroda 200 zł.

Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również do przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród.
Organizator nie odsyła prac nienagrodzonych. Można będzie je odebrać osobiście w limanowskiej bibliotece w ciągu 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 18 3372140 (w. 109)
lub pisząc na e-mail: mbpl@op.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik Nr 1 Regulaminu konkursu fotograficznego „Z obiektywem przez Powiat”
(dotyczy osoby niepełnoletniej)


……………………………………………
(miejscowość i data)

…………………….........………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, godło)

…………………………….......………….
(imię i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych)

……………………………………………

……………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………..…….
(telefon kontaktowy)

……………………………………………
(adres e-mailowy)
Niniejszym, wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego

………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, data urodzenia)


w konkursie fotograficznym
„Z obiektywem przez Powiat”

organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej


.................................................................
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)


Załącznik Nr 2 Regulaminu konkursu fotograficznego „Z obiektywem przez Powiat”
(dotyczy portretowanej osoby)
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………

przedstawiony na zdjęciach wykonanych przez ……….………………………………………..
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach zgodnych
z przeprowadzanym przez Starostwo Powiatowe w Limanowej Konkursem „Z obiektywem przez Powiat”.…………………………………………..
(czytelny podpis)
Załącznik Nr 3 Regulaminu konkursu fotograficznego „Z obiektywem przez Powiat”
(dotyczy uczestnika konkursu)


…………………………………………………..…
(miejscowość, data)

…………………………………………………..…
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, godło)

…………………………………………………..…
(adres zamieszkania)

…………………………………………………..…
(data urodzenia osoby niepełnoletniej)
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Oświadczam również, że:
1. Przesłane przeze mnie prace na konkurs „Z obiektywem przez Powiat” nie naruszają dóbr osobistych
i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały przez mnie wykonane samodzielnie. Osoby portretowane wyrażają też zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego
„Z obiektywem przez Powiat” w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
3. W pełni akceptuję regulamin konkursu fotograficznego „Z obiektywem przez Powiat”.
4. Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej.


…………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika konkursu)W przypadku osoby niepełnoletniej

..…………………………………………………………..
( imię i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych)

……………………………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………………………..……..
(telefon kontaktowy)

……………………………………………………….…...
(czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)